УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
(політика конфіденційності)

За цією Угодою Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАМ ІНВЕСТ» (надалі – Клініка),з одного боку, і фізична особа, яка прийняла умови Угоди (надалі –  Користувач/Пацієнт),з іншого боку (надалі разом – Сторони),керуючись нормами чинного законодавства (в тому числі ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу України),уклали цю Угоду про конфіденційність і захист персональних даних щодо нижченаведеного.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ

Веб-сайт – сукупність веб-сторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім’ям https://uniclinic.ua.

Договір – публічний договір-оферта про надання медичних послуг, текст якого розміщений на Веб-сайті  https://uniclinic.ua/pravova-informaciya, (із усіма змінами, доповненнями, додатками та посиланнями),що регулює відносини між Клінікою та Користувачем/Пацієнтом стосовно отримання Медичних послуг.

Користувач/Пацієнт – будь-яка фізична особа, що відвідала Веб-сайт та/або замовила Медичні послуги від власного імені чи від імені, в інтересах Користувача/Пацієнта.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача),знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Персональні дані включають в тому числі: прізвище, ім’я, по-батькові Користувача/Пацієнта, їх паспортні дані, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номери телефонів, електронні пошти, інформацію, яку можна отримати з файлів cookies, будь-яку іншу інформацію, яку Користувач/Пацієнт залишив про себе Клініці.

Угода – публічна угода про конфіденційність і захист персональних даних, текст якої розміщений на Веб-сайті https://uniclinic.ua/uhoda-pro-konfidentsiynist-i-zakhyst-personalnykh-danykh, (із усіма змінами, доповненнями, додатками та посиланнями),що регулює відносини між Клінікою та Користувачами/Пацієнтами стосовно Обробки персональних даних Користувачів/Пацієнтів, а також конфіденційності інформації. Дана Угода є політикою конфіденційності Клініки.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Ця Угода регулює відносини з обробки персональних даних Користувачів/Пацієнтів та конфіденційність інформації.

2.2. Клініці доступна інформація, яку вона отримує такими способами:

2.2.1. Інформація, яку Користувачі/Пацієнти надають:

а) при отриманні Медичних послуг;
б) в рамках заходів, які проводить Клініка (опитування, заяви, форми зворотного зв’язку);
в) шляхом внесення записів в онлайн-формі чи надання їх по телефону під час Запису на прийом до Клініки;

2.2.2. під час листування Клініки з Користувачами/Пацієнтами (в т. ч. електронною поштою, за допомогою мобільних додатків для чату тощо).

2.3. Натискаючи кнопку «Я згоден» під Угодою Користувач/Пацієнт даєте згоду на обробку наданих персональних даних.

2.4. Клініка залишає за собою право в будь-який час змінити умови цієї Угоди. Зміни розміщюються Клінікою на Веб-сайті  https://uniclinic.ua/uhoda-pro-konfidentsiynist-i-zakhyst-personalnykh-danykh. 
Користувач/Пацієнт зобов'язаний ознайомлюватися з ними самостійно.

2.5. Укладенням цієї Угоди, Користувач/Пацієнт підтверджує, що володіє необхідним обсягом дієздатності та повноваженнями для прийняття цієї Угоди, здатний виконувати умови Угоди і нести відповідальність за порушення умов Угоди, в тому числі щодо правовідносин, які виникли внаслідок користування Веб-сайтом.

2.6. Конфіденційною в розумінні цієї Угоди може бути визнана лише інформація, яка зберігається в базі даних Веб-сайту в зашифрованому вигляді та доступна для перегляду виключно Клініці.

2.7. Розкриття конфіденційної інформації можливе лише у випадках та в порядку визначених цією Угодою, Договором та чинним законодавством України.

3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Клініка здійснює обробку тільки тієї інформації, яку Користувач/Пацієнт надає добровільно.

3.2. Клініка має право на Обробку персональних даних про Користувача/Пацієнта згідно умов цієї Угоди, Договору та чинного законодавства України.

3.3. Обробка персональних даних, інформації про Користувача/Пацієнта може здійснюється з метою:

3.3.1. Надання Медичних послуг, реалізації цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського, управлінського обліку, виконання договірних зобов’язань перед контрагентами, надання можливості доступу до сервісів Веб-сайту;

3.3.2. Ідентифікації Користувача/Пацієнта, з метою надання пропозиції послуг, обробки платежів, поштових адрес, відправки комерційних пропозицій та інформації поштою, електронною поштою, пропозиції нових послуг, передачі будь-якої інформації, відмінної від предмета Угоди;

3.3.3. Проведення розрахункових операцій, подання звітності, поліпшення якості надання послуг;

3.3.4. Розкриття інформації органам влади та спеціально визначеним суб’єктам в порядку та обсягах визначених законодавством України;

3.4. Інформація, зібрана про Користувача/Пацієнта, не підлягає розголошенню третім особам, окрім випадків, передбачених законодавством України, цією Угодою чи Договором.

3.5. Клініка зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Користувача/Пацієнта під час їх обробки. Працівники Клініки здійснюють обробку персональних даних Користувача/Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

3.6. Клініка може передавати персональні дані Користувача/Пацієнта Департаменту охорони здоров’я, органам прокуратури, правоохоронним та судовим органам, органам опіки та піклування, МСЕК, Фонду соціального страхування тощо виключно в обсязі, що є необхідним для реалізації ними своїх повноважень.

3.7. Адвокати мають право доступу до персональних даних лише тих Користувачів/Пацієнтів, які є їхніми клієнтами, та виключно у випадку надання цими клієнтами згоди на таку передачу. Іншим особам персональні дані передаються лише за згодою Користувача/Пацієнта або його законного представника (батьки, опікун або піклувальник). Для наукових та статистичних цілей можуть передаватися знеособлені персональні дані, що не дозволяють ідентифікувати особу.

3.8. Клініка зобов’язується вживати усіх необхідних та достатніх заходів для дотримання конфіденційності інформації щодо Користувача/Пацієнта в межах визначених цією Угодою, Договором та чинним законодавством України.

3.9. Клініка не несе відповідальності за шкоду або збитки, які поніс Користувач/Пацієнт або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди та інших технічних питань.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Угода набуває чинності з моменту визначеного в п. 2.3 цієї Угоди та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

4.2. При обробці Клінікою персональних даних, Користувачі/Пацієнти мають такі самі права, що й суб’єкт персональних даних, права яких передбачені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та інших законодавчих актах.

4.3. Укладенням цієї Угоди Користувачі/Пацієнти підтверджують, що вони повідомлені (без додаткового повідомлення) про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Користувачів/Пацієнтів, як суб’єктів персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» їм відомий та зрозумілий.

4.4. Діяльність Клініки здійснюється відповідно до законодавства України. Будь-які претензії, спори, офіційні звернення будуть розглянуті виключно в порядку, передбаченому законодавством України.

 

 

Знижка 3% назавжди!
на всі послуги UniClinic
Приєднуйся до Viber боту